Foto inicio auditoria

Comptabilitat

La comptabilitat és una disciplina que s’encarrega d’estudiar, mesurar i analitzar el patrimoni i la situació econòmica financera d’una empresa o organització, per tal de facilitar la presa de decisions en el si de la mateixa i el control extern, presentant la informació , prèviament enregistrada, de manera sistemàtica i útil per a les diferents parts interessades.

La finalitat de la comptabilitat és subministrar informació en un moment donat dels resultats obtinguts durant un període de temps, que resulta d’utilitat a la presa de decisions, tant per al control de la gestió passada, com per a les estimacions dels resultats futurs, dotant aquestes decisions de racionalitat i eficiència.

Contacta

 

perito@miquelestrany.com
+34 619 037 592